Algemeen - Aran architectuur

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemeen

Info

Algemene informatie omtrent bouwvergunningen bij verbouwen

Wanneer bouwvergunningvrij, wanneer een bouwvergunning nodig?

Vergroten van de woning, een carport als bijgebouw of een dakkapel plaatsen. Om te bouwen dienen de plannen met en zonder vergunning te voldoen aan de voorschriften en eisen van het Bouwbesluit en de daarmee verbonden constructieve voorwaarden. Het ontwerp dient te voldoen aan eisen met betrekking tot het bestemmingsplan en Ruimtelijke ordening, veiligheid en kwaliteit, gezondheid en gebruikscomfort en vorm en esthetica. In sommige gevallen is daar een bouwvergunning voor nodig, in andere gevallen niet.

Een bouwvergunning nodig

Als een bouwplan niet voldoet aan (één van) de voorwaarden voor bouwvergunningvrij bouwen; zie overige informatiepagina's, dan dient een bouwvergunning worden aangevraagd.

Bouwvergunningvrij bouwen?

Als uw bouwplan voldoet aan de voorwaarden voor bouwvergunningvrij bouwen mag u zonder bouwvergunning bouwen. De regels in het bestemmingsplan, de gemeentelijke bouwverordening en in principe ook de gemeentelijke welstandseisen zijn in dat geval niet van toepassing. De regels met betrekking tot onder meer veiligheid en gezondheid uit het Bouwbesluit en het burenrecht zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek gelden echter wel. Als u gaat (ver)bouwen moet u er zelf voor zorgen dat u aan deze regels voldoet.

Monumenten

Bouw aan of bij een monument dat door het Rijk, de provincie of de gemeente is aangewezen of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht, is nooit bouwvergunningvrij. Voor bouwvergunningvrije bouwwerken is dan altijd toch een bouwvergunning nodig.

Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan legt de gemeente regels vast voor de ruimtelijke ordening. Deze plannen zijn bindend. Daar staat precies in welke bestemming de grond heeft. Die verschillende bestemmingen staan op een kaart aangegeven. Het geeft ook bouw- en gebruiksvoorschriften die bij de verschillende bestemmingen horen.

Het bouwplan moet in principe altijd passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente. Wanneer men iets (ver)bouwt dat bouwvergunningvrij is gelden echter alleen de voorschriften uit het bestemmingsplan met betrekking tot het gebruik. Wanneer het gebouwde na uitvoering van de bouwplannen wordt gebruikt voor een doel dat op grond van het bestemmingsplan niet is toegestaan moet, ook al betreft het een in principe bouwvergunningvrij bouwwerk, vrijstelling van het bestemmingsplan worden aangevraagd.

Welstand

De gemeente mag een licht vergunningplichtig bouwplan zelf aan 'redelijke eisen van welstand' toetsen of het bouwplan voorleggen aan de welstandscommissie of stadsbouwmeester. Bij een regulier vergunningplichtig bouwwerk is het advies van de welstandscommissie of de stadsbouwmeester verplicht. Bij de toets aan de welstandseisen wordt gekeken of de vorm en het materiaal- en kleurgebruik van het bouwwerk binnen de directe omgeving past.

Voor de duidelijkheid, moet de gemeente in een welstandsnota voor gebieden die zij 'welstandsgevoelig' vindt, zo concreet mogelijk de welstandseisen aangeven. Bij een aantal bouwwerken (aan-/uitbouwen, bijgebouwen/overkappingen, kozijn- en gevelwijzigingen, dakkapellen en erfafscheidingen) moeten de welstandseisen zo gedetailleerd zijn dat er geen enkel misverstand over kan ontstaan hoe er gebouwd moet worden om aan de welstandseisen te voldoen..

Bouwvergunningvrije bouwwerken worden niet preventief getoetst aan redelijke eisen van welstand. Voor uitzonderingsgevallen is echter een zogenoemde 'excessenregeling' ingesteld, want men kan bouwsels maken die 'in ernstige mate in strijd zijn met redelijke eisen van welstand'. En wel zodanig dat de gemeente zich genoodzaakt voelt om in te grijpen. De eigenaar wordt dan verzocht het uiterlijk van het bouwsel aan te passen, ondanks het feit dat het bouwvergunningvrij is.

Bouwbesluit: hoe te bouwen

Waar men bij het bouwen of verbouwen aan moet voldoen, staat in het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit staan minimumeisen op technisch gebied die voor heel Nederland gelden. Ze staan garant voor uw veiligheid en gezondheid en houden rekening met het milieu en het gebruikscomfort.

Bouwen met een reguliere bouwvergunning, een lichte bouwvergunning of vergunningsvrij: het bouwwerk moet altijd voldoen aan het Bouwbesluit. Dit is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De gemeente, aannemer of bouwadviseur kan hier meer over vertellen.

Verplicht rekening houden met uw buren

Behalve de regels rondom het bouwen heeft u ook te maken met het zogeheten burenrecht, dat in het Burgerlijk Wetboek is geregeld. Daarmee is feitelijk niets anders vastgelegd dan de gebruikelijke omgangsvormen. Ze geven u (wettelijk) houvast als u er met de buren niet uitkomt. Het belangrijkste advies is om eerst met uw buren te overleggen, ze in te lichten over uw voorgenomen bouwplannen. In veel gevallen wordt u het dan eens - wellicht na een kleine aanpassing van uw plan.

Wat betekent een bouwvergunning voor u?

Als een bouwvergunning nodig is voor het bouwen van een aan- of uitbouw, dan zal dit in de meeste gevallen een lichte bouwvergunning zijn. Voor de behandeling van de aanvraag voor een lichte bouwvergunning staat een termijn van zes weken, indien de stukken compleet zijn ingediend.
Indien de gemeente beoordeelt dat de stukken niet juist of onvolledig zijn ingediend, dan moet dat binnen vier weken door de gemeente worden aangegeven. De ontbrekende stukken dienen alsnog te worden aangeleverd (de maximale termijn hiervoor is vier weken). Hoort u binnen vier weken na indiening van uw aanvraag op dat punt niets van de gemeente, dan kunt u er van uitgaan dat uw aanvraag compleet is.
Voor de reguliere bouwvergunning gelden uitgebreidere toetspunten en een langere beslistermijn van twaalf weken (deze termijn is daarbij eenmalig met zes weken te verlengen).

Andere vergunningen

Naast een bouwvergunning voor (ver)bouwen van een woning kan men ook te maken krijgen met andere vergunningen. Zo is er wellicht geen bouwvergunning nodig, maar bijvoorbeeld wél een milieuvergunning, uitritvergunning, sloopvergunning of kapvergunning.

Aan de teksten kunnen geen rechten worden ontleend.

Overige informatiepagina's

Aan- en uitbouwen

Dakkapellen

Dakramen

Erf- en perceelafscheidingen

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu